• A  A  A  A  
 • Zakończenie Inwestycji

  Inwestor po zakończeniu inwestycji a co najmniej na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego załączając dokumenty:

  1. oryginał dziennika budowy
  2. oświadczenie kierownika budowy:
   – o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
   – o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu
  3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja      wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
  4. protokoły badań i sprawdzeń
  5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
  6. potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy

  Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić organy:

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Państwowej Straży Pożarnej

  – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

  Inwestor który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest zobowiązany złożyć wniosek o zamiarze użytkowania obiektu do nadzoru budowlanego załączając dokumenty takie jak w zawiadomieniu oraz dołączyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag w/w organów.