• A  A  A  A  
 • Rozpoczęcie Inwestycji

  Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a lub zgłszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.

  Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

  Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie
  • wykonanie niwelacji terenu
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust 1-2 Prawa budowlanego).

  Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ  (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a lub zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art 29 ust. 2 pkt 1b. (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego). Dołącza także:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa powyżej
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.