• A  A  A  A  
 • Prowadzenie Inwestycji

  Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a szczególności zapewnienie:

  • Opracowania projektu budowlanego i, zależności od potrzeb, innych projektów
  • Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
  • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • Wykonania i odbioru robót budowlanych
  • W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach do zawodowych

  Inwestor jest obowiązany zapewnić: objecie kierownika budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

  Inwestor ma obowiązek odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających od kierownika budowy.